!tvu.isPriviewMode()true showstate0
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

杨新一yangxinyi

(副教授)
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

 博士生导师
学位:博士
性别:男
毕业院校:吉林大学
学历:博士研究生毕业
在职信息:在职
所在单位:超硬材料国家重点实验室

邮编:

通讯地址:

电话:

邮箱:

个人简介

   杨新一,理学博士。吉林大学超硬材料国家重点实验室副教授。2008年开始从事纳米材料合成、性能及高压研究,在J. Am. Chem. Soc., J. Phys. Chem. C, Nano Res., Nanoscale等IF大于3.0SCI杂志上发表学术论文10余篇,授权发明专利5项。主持国家自然科学基金青年科学基金项目1项,中国博士后科学基金面上资助项目2项。

  代表性论文

1. Xinyi Yang, Bo Zhou, Yongming Sui, Guanjun Xiao, Yingjin Wei, Xin Wang, and Bo Zou,* Nano Research, 2017, 10, 2311-2320.

2. Xinyi Yang, Bo Zhou, Yingjin Wei, and Bo Zou,* CrystEngComm, 2017, 19, 3331-3337.

3. Bo Zhou, Xinyi Yang,* Yongming Sui, Guanjun Xiao, Yingjin Wei, and Bo Zou,* Nanoscale, 2016, 8, 8784-8790.

4. Guanjun Xiao,# Xinyi Yang,# Xinxin Zhang, Kai Wang, Xiaoli Huang, Zhanhui Ding, Yanming Ma, Guangtian Zou, and Bo Zou,* Journal of The American Chemical Society, 2015, 137, 10297-10303.

5. Xinyi Yang,  Yingnan Wang, Kai Wang, Yongming Sui, Meiguang Zhang, Bing Li, Yanming  Ma, Bingbing liu, Guangtian Zou, and Bo Zou,* The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 3292-3297.

6. Xinyi Yang, Yingnan Wang, Yongming Sui, Xiaoli Huang, Tian Cui, Chunzhong Wang, Bingbing Liu, Guangtian Zou, and Bo Zou,* Langmuir, 2012, 28, 17811-17816.

7. Xinyi Yang, Yingnan Wang, Yongming Sui, Xiaoli Huang, Tian Cui, Chunzhong Wang, Bingbing Liu, Guangtian Zou, and Bo Zou,* CrystEngComm, 2012, 14, 6916-6920.

8. Yingnan Wang, Xinyi Yang, Guanjun Xiao, Bo Zhou, Bingbing Liu, Guangtian Zou, and Bo Zou,* CrystEngComm, 2013, 15, 5496-5505.

9. Bo Zhou, Guanjun Xiao, Xinyi Yang, Quanjun Li, Kai Wang* and Yingnan Wang*, Nanoscale, 2015, 7, 8835–8842.

10. Xinmei Liu, Yongming Sui,* Xinyi Yang, Yingjin Wei, and Bo Zou,* ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 26886-26894.
教育经历

[1] 2010.9-2013.6
吉林大学 | 凝聚态物理 | 博士研究生毕业 | 博士学位

工作经历

[1]  超硬材料国家重点实验室 

研究方向

[1]纳米材料合成、性能及高压研究

团队成员

暂无内容