Shugang Wang
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

Personal information

More  >>

副教授en  

Education Background

2004.7 2007.12

 • 吉林大学
 • 有机化学

1999.9 2003.7

 • 吉林大学
 • 有机化学

1992.7 1996.7

 • 吉林大学
 • 有机化学

Work Experience

1996.7 Now
 • 吉林大学化学系(学院)

Social Affiliations

Research Focus

 • 1. 催化条件下新型C-X (X= C, N, O, S) 键的形成反应研究;
  2. 具(潜)有生物活性的 (杂) 环化合物的设计和合成研究;
  3. 有机化学新反应及新方法的探索;
  4. 多步有机合成反应的探索。