!tvu.isPriviewMode()true showstate0
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

管景奇Guan Jingqi

(副教授)
!tvu.isPriviewMode()true showstate0


学历:博士研究生毕业
在职信息:在职
所在单位:化学学院

邮编:

通讯地址:

邮箱:

个人简介

管景奇,吉林大学化学学院副教授、博士生导师,从事纳米簇-单原子材料合成及能源转化与储存研究。于2002年和2007年分别获得吉林大学化学学士和理学博士学位。2012-2013年和2014-2018年分别在加州大学伯克利分校和大连化学物理研究所从事博士后研究。迄今为止共发表SCI论文160余篇,其中以第一作者或通讯作者身份在Nat. Catal.,Adv. Funct. Mater.,Chem. Sci.,ACS Catal.,Appl. Catal. B,Coord. Chem. Rev.等期刊上共发表相关SCI论文130余篇和2个学术专著章节。

ORCID0000-0002-8498-1963

https://www.researchgate.net/profile/Jingqi_Guan

近几年代表性工作:  

1.      Jingqi Guan, Zhiyao Duan, Fuxiang Zhang, Shelly D. Kelly, Rui Si, Michel Dupuis, Qinge Huang, John Qianjun Chen, Chunhua Tang, Can Li,* Nat. Catal., 2018, 1, 870–877.

2.      Jingqi Guan*, Xue Bai, Tianmi Tang, Nano Res., 2022, 15, 818–837.

3.      Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan*, Nano Res., 2022,15, 38–70.

4.      Tianmi Tang, Zhenlu Wang*, Jingqi Guan*, Chin. J. Catal., 2022, 43, 636–678.

5.      Ning Liu,# Zhiyao Duan,#,* Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan*, Chem. Eng. J., 2021, 419, 129567.

6.      Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan*, Energy Environ. Mater., 2021, 4, 307–335.

7.      Saisai Li, Jianrui Sun,* Jingqi Guan,* Chin. J. Catal., 2021, 42, 511–556.

8.      Jingqi Guan,* J. Power Sources, 2021, 506, 230143.

9.      Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 2000768.

10.  Xudong Wen, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* Coord. Chem. Rev., 2020, 409, 213214.

11.  Qiaoqiao Zhang,# Zhiyao Duan,#,* Yin Wan,# Lina Li,* Bing Nan, Jingqi Guan,* J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 19665−19673.

12.  Jingqi Guan,* Xudong Wen, Qiaoqiao Zhang, Zhiyao Duan,* Carbon, 2020, 164, 121−128.

13.  Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* J. Power Sources, 2020, 471, 228446.

14.  Xudong Wen, Jingqi Guan,* Nanoscale, 2020, 12, 8065−8094.

15.  Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* Sol. RRL, 2020, 2000283.

16.  Lu Bai,# Zhiyao Duan,#,* Xudong Wen, Rui Si, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* ACS Catal., 2019, 9, 9897−9904.

17.  Lu Bai,+ Zhiyao Duan,+ Xudong Wen, Rui Si, Jingqi Guan,* Appl. Catal. B: Environ., 2019, 257, 117930.

18.  Lu Bai,# Zhiyao Duan,# Xudong Wen, Jingqi Guan,* J. Catal., 2019, 378, 353–362.

19.  Xudong Wen, Lu Bai, Min Li, Jingqi Guan,* ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 92499256.

20.  Xudong Wen, Jingqi Guan,* Appl. Mater. Today, 2019, 16, 146–168.

21.  Xudong Wen, Zhiyao Duan, Lu Bai, Jingqi Guan,* J. Power Sources, 2019, 431, 265–273.

22.  Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* ChemSusChem, 2019, 12, 3209–3235.

23.  Yanqiu Shao,* Zhenshuang Jiang, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* ChemSusChem, 2019, 12, 2133–2146.

24.  Min Li, Lu Bai, Shujie Wu, Xudong Wen, Jingqi Guan,* ChemSusChem, 2018, 11, 1722–1727.

25.  Jingqi Guan, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Baokun Huang, Xianwen Zhang, Fengtao Fan, Fuxiang Zhang,* Can Li,* Chem. Sci., 2017, 8, 6111–6116.

26.  Jingqi Guan, Deng Li, Rui Si, Shu Miao, Fuxiang Zhang,* Can Li,* ACS Catal., 2017, 7, 5983−5986.


教育经历

[1] 1998.9-2002.7
吉林大学 | 化学 | 大学本科毕业 | 学士学位
[2] 2002.9-2004.7
吉林大学 | 物理化学 | 硕士研究生毕业 | 硕士学位
[3] 2004.9-2007.6
吉林大学 | 物理化学 | 博士研究生毕业 | 博士学位

工作经历

[1] 2014.3-2018.2
 大连化学物理研究所 
[2] 2012.3-2013.4
 加州大学伯克利分校 
[3] 2009.9-至今
化学学院 | 吉林大学 
[4] 2007.7-2009.9
化学学院 | 吉林大学 

研究方向

[1]能源转化与储存
[2]水分解
[3]单原子催化
[4]电催化

团队成员

暂无内容