!tvu.isPriviewMode()true showstate0
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

管景奇Guan Jingqi

(副教授)
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

 硕士生导师
学位:博士
性别:男
毕业院校:吉林大学
学历:博士研究生毕业
在职信息:在职
所在单位:化学学院

邮编:

通讯地址:

邮箱:

个人简介

管景奇,吉林大学化学学院副教授、硕士生导师,从事纳米簇-单原子材料合成及能源转化与储存研究。曾获得吉林大学唐敖庆青年人才奖励基金。迄今为止共发表SCI论文130余篇,其中以一作或通讯作者身份在Nat. Catal.,Chem. Sci.,ACS Catal.,Appl. Catal. B,J. Catal.等期刊上共发表相关SCI论文100余篇和2个学术专著章节。

ORCID0000-0002-8498-1963

https://www.researchgate.net/profile/Jingqi_Guan

报考方向:纳米电化学催化

近三年代表作:

1.      Lu Bai,# Zhiyao Duan,#,* Xudong Wen, Rui Si, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan*, ACS Catal., DOI: 10.1021/acscatal.9b03514.

2.      Lu Bai,+ Zhiyao Duan,+ Xudong Wen, Rui Si, Jingqi Guan*, Appl. Catal. B: Environ., 257 (2019) 117930.

3.      Lu Bai,# Zhiyao Duan,# Xudong Wen, Jingqi Guan*, J. Catal., 378 (2019) 353–362.

4.      Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan*, ChemSusChem, 12 (2019) 3209–3235. IF: 7.804.

5.      Yanqiu Shao*, Zhenshuang Jiang, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan*, ChemSusChem, 12 (2019) 2133–2146.

6.      Xudong Wen, Zhiyao Duan, Lu Bai, Jingqi Guan*, J. Power Sources, 431 (2019) 265–273.

7.      Xudong Wen, Xiaoyuan Yang, Min Li, Lu Bai, Jingqi Guan*, Electrochim. Acta, 296 (2019) 830841.

8.      Xudong Wen, Jingqi Guan*, Appl. Mater. Today, 16 (2019) 146–168.

9.      Xudong Wen, Lu Bai, Min Li, Jingqi Guan*, ACS Sustainable Chem. Eng., 7 (2019) 92499256.

10.  Qiaoqiao Zhang, Xiaoran Fu, Qiubin, Kan, Jingqi Guan*, Ind. Eng. Chem. Res., 58 (2019) 4774−4779.

11.  Lu Bai, Changmin Hou, Xudong Wen, Jingqi Guan*,ACS Appl. Energy Mater., 2(7) (2019) 4755–4762.

12.  Lu Bai, Xudong Wen, Jingqi Guan*, ACS Appl. Energy Mater., 2(8) (2019) 5584–5590.

13.  Qiaoqiao Zhang, Xiaoyuan Yang, Jingqi Guan*, ACS Appl. Nano Mater., 2(8) (2019) 4681–4697.

14.  Lu Bai, Xudong Wen, Jingqi Guan*, Mater. Today Energy, 12 (2019) 311–317.

15.  Jingqi Guan, Zhiyao Duan, Fuxiang Zhang, Shelly D. Kelly, Rui Si, Michel Dupuis, Qinge Huang, John Qianjun Chen, Chunhua Tang, Can Li*, Nat. Catal., 1 (2018) 870–877.

16.  Min Li, Lu Bai, Shujie Wu, Xudong Wen, Jingqi Guan*, ChemSusChem, 11 (2018) 1722–1727.

17.  Min Li, Lu Bai, Xudong Wen, Jingqi Guan*, Int. J. Hydrogen Energy, 43(33) (2018) 15807–15814.

18.  Zhifang Li, Changlong Yang, Jinxing Cui, Yuanyuan Ma, Qiubin Kan, Jingqi Guan*, Chem. Asian J., 13 (2018) 3790–3799.

19.  Lu Bai, Jingqi Guan*, Sustainable Energy Fuels, 2 (2018) 2160–2164.

20.  Xudong Wen, Lu Bai, Min Li, Jingqi Guan*, Mater. Today Energy, 10 (2018) 153–160.

21.  Jingqi Guan, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Baokun Huang, Xianwen Zhang, Fengtao Fan, Fuxiang Zhang*, Can Li*, Chem. Sci., 8 (2017) 6111–6116.

22.  Jingqi Guan, Deng Li, Rui Si, Shu Miao, Fuxiang Zhang*, Can Li*, ACS Catal., 7 (2017) 5983−5986.

23.  Min Li, Shujie Wu, Xiaoyuan Yang, Jing Hu, Ling Peng, Lu Bai, Qisheng Huo, Jingqi Guan*, Appl. Catal. A, 543 (2017) 61–66.

24.  Zhifang Li, Shujie Wu, Changlong Yang, Yuanyuan Ma, Xiaoran Fu, Ling Peng, Jingqi Guan*, Qiubin Kan*, Mol. Catal., 432 (2017) 267–273.
教育经历

[1] 1998.9-2002.7
吉林大学 | 化学 | 大学本科毕业 | 学士学位
[2] 2002.9-2004.7
吉林大学 | 物理化学 | 硕士研究生毕业 | 硕士学位
[3] 2004.9-2007.6
吉林大学 | 物理化学 | 博士研究生毕业 | 博士学位

工作经历

[1] 2014.3-2018.2
 大连化学物理研究所 
[2] 2012.3-2013.4
 加州大学伯克利分校 
[3] 2009.9-至今
化学学院 | 吉林大学 
[4] 2007.7-2009.9
化学学院 | 吉林大学 

研究方向

[1]能源转化与储存
[2]水分解
[3]单原子催化
[4]电催化

团队成员

暂无内容