!tvu.isPriviewMode()true showstate0
!tvu.isPriviewMode()true showstate0

管景奇Guan Jingqi

(副教授)
!tvu.isPriviewMode()true showstate0


在职信息:在职
所在单位:化学学院

邮编:

通讯地址:

邮箱:

个人简介

管景奇,吉林大学化学学院副教授、硕士生导师,从事纳米簇-单原子材料合成及能源转化与储存研究。2012-2013年和2014-2018年分别在加州大学伯克利分校和大连化学物理研究所从事博士后研究。曾获得吉林大学唐敖庆青年人才奖励基金。迄今为止共发表SCI论文140余篇,其中以第一作者或通讯作者身份在Nat. Catal.,Adv. Funct. Mater.,Chem. Sci.,ACS Catal.,Appl. Catal. B,J. Catal.,Coord. Chem. Rev.等期刊上共发表相关SCI论文110余篇和2个学术专著章节。

ORCID0000-0002-8498-1963

https://www.researchgate.net/profile/Jingqi_Guan

近几年代表性工作:  

1.      Jingqi Guan, Zhiyao Duan, Fuxiang Zhang, Shelly D. Kelly, Rui Si, Michel Dupuis, Qinge Huang, John Qianjun Chen, Chunhua Tang, Can Li,* Nat. Catal., 2018, 1, 870–877.

2.      Saisai Li, Jianrui Sun,* Jingqi Guan,* Chin. J. Catal., 2021, 42, 511–556.

3.      Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 2000768.

4.      Xudong Wen, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* Coord. Chem. Rev., 2020, 409, 213214.

5.      Qiaoqiao Zhang,# Zhiyao Duan,#,* Yin Wan,# Lina Li,* Bing Nan, Jingqi Guan,* J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 19665−19673.

6.      Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* J. Power Sources, 2020, 471, 228446.

7.      Jingqi Guan,* Xudong Wen, Qiaoqiao Zhang, Zhiyao Duan,* Carbon, 2020, 164, 121−128.

8.      Xudong Wen, Jingqi Guan,* Nanoscale, 2020, 12, 8065−8094.

9.      Ning Liu, Yan Cheng, Hui Qi, Changmin Hou, QiaoQiao Zhang, Jingqi Guan,* Chem. Commun., 2020, 56, 14909–14912.

10.  Qiaoqiao Zhang,# Zhiyao Duan,# Min Li, Jingqi Guan,* Chem. Commun., 2020, 56, 794−797.

11.  Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* Sol. RRL, 2020, 2000283.

12.  Saisai Li, Qiaoqiao Zhang, Jianrui Sun,* Jingqi Guan,* Mater. Today Energy, 2020, 17, 100464.

13.  Lu Bai,# Zhiyao Duan,#,* Xudong Wen, Rui Si, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* ACS Catal., 2019, 9, 9897−9904.

14.  Lu Bai,+ Zhiyao Duan,+ Xudong Wen, Rui Si, Jingqi Guan,* Appl. Catal. B: Environ., 2019, 257, 117930.

15.  Lu Bai,# Zhiyao Duan,# Xudong Wen, Jingqi Guan,* J. Catal., 2019, 378, 353–362.

16.  Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* ChemSusChem, 2019, 12, 3209–3235.

17.  Yanqiu Shao,* Zhenshuang Jiang, Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan,* ChemSusChem, 2019, 12, 2133–2146.

18.  Xudong Wen, Zhiyao Duan, Lu Bai, Jingqi Guan,* J. Power Sources, 2019, 431, 265–273.

19.  Xudong Wen, Jingqi Guan,* Appl. Mater. Today, 2019, 16, 146–168.

20.  Xudong Wen, Lu Bai, Min Li, Jingqi Guan,* ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 92499256.

21.  Xudong Wen, Xiaoyuan Yang, Min Li, Lu Bai, Jingqi Guan,* Electrochim. Acta, 2019, 296, 830841.

22.  Qiaoqiao Zhang, Xiaoran Fu, Qiubin, Kan, Jingqi Guan,* Ind. Eng. Chem. Res., 2019, 58, 4774−4779.

23.  Lu Bai, Changmin Hou, Xudong Wen, Jingqi Guan,* ACS Appl. Energy Mater., 2019, 2(7), 4755–4762.

24.  Lu Bai, Xudong Wen, Jingqi Guan,* ACS Appl. Energy Mater., 2019, 2(8), 5584–5590.

25.  Qiaoqiao Zhang, Ning Liu, Jingqi Guan,* ACS Appl. Energy Mater., 2019, 2, 8903−8911.

26.  Qiaoqiao Zhang, Xiaoyuan Yang, Jingqi Guan,* ACS Appl. Nano Mater., 2019, 2(8), 4681–4697.

27.  Qiaoqiao Zhang, Hui Qi, Changmin Hou, Ning Liu, Jingqi Guan,* Mater. Today Energy, 2019, 14, 100364.

28.  Lu Bai, Xudong Wen, Jingqi Guan,* Mater. Today Energy, 2019, 12, 311–317.

29.  Min Li, Lu Bai, Shujie Wu, Xudong Wen, Jingqi Guan,* ChemSusChem, 2018, 11, 1722–1727.

30.  Xudong Wen, Lu Bai, Min Li, Jingqi Guan,* Mater. Today Energy, 2018, 10, 153–160.

31.  Jingqi Guan, Chunmei Ding, Ruotian Chen, Baokun Huang, Xianwen Zhang, Fengtao Fan, Fuxiang Zhang,* Can Li,* Chem. Sci., 2017, 8, 6111–6116.

32.  Jingqi Guan, Deng Li, Rui Si, Shu Miao, Fuxiang Zhang,* Can Li,* ACS Catal., 2017, 7, 5983−5986.
教育经历

[1] 1998.9-2002.7
吉林大学 | 化学 | 大学本科毕业 | 学士学位
[2] 2002.9-2004.7
吉林大学 | 物理化学 | 硕士研究生毕业 | 硕士学位
[3] 2004.9-2007.6
吉林大学 | 物理化学 | 博士研究生毕业 | 博士学位

工作经历

[1] 2014.3-2018.2
 大连化学物理研究所 
[2] 2012.3-2013.4
 加州大学伯克利分校 
[3] 2009.9-至今
化学学院 | 吉林大学 
[4] 2007.7-2009.9
化学学院 | 吉林大学 

研究方向

[1]能源转化与储存
[2]水分解
[3]单原子催化
[4]电催化

团队成员

暂无内容